Huisregels

Het bestuur van de Shree Raam Mandir Wijchen streeft ernaar om voor alle bezoekers optimale omstandigheden te creëren voor het beleven en uitvoeren van hun religieuze en spirituele verplichtingen e.e.a. in samenwerking met al haar Sewaks.

Om ervoor te zorgen dat de Mandir een zuivere, serene en reine omgeving blijft en niemand gestoord wordt bij zijn religieuze en spirituele activiteiten, zijn er diverse regels en voorwaarden waaraan iedere bezoeker zich dient te houden en zich te allen tijde dienovereenkomstig te gedragen. Door  ervaringen in het verleden zijn wij thans genoodzaakt om zo gedetailleerd en transparant mogelijk zaken rondom aanwezigheid en deelname aan religieuze diensten en plechtigheden in beeld te brengen.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat het bestuur de vrijheid behoudt om te allen tijde deze regels en voorwaarden te wijzigen en  aan te passen. Bij het niet naleven van deze regels en voorwaarden zal het bestuur alle maatregelen treffen die  naar zijn oordeel noodzakelijk zijn om de rust en veiligheid te waarborgen en te garanderen van alle bezoekers in de Mandir..

De regels en voorwaarden hebben betrekking op :

  • het omgaan met mede bezoekers/ respect voor de werkwijze en medewerkers van de Shree Raam Mandir Wijchen
  • omgaan met (heilige ) eigendommen en attributen van de Mandir
  • en algemene regels van fatsoen zoals gebruikelijk in Gebedshuizen en Spirituele Centra als de Shree Raam Mandir Wijchen

Van de algemene bezoeker wordt verwacht, dat hij of zij zich op geen enkele manier bezighoudt met het plannen, het organiseren, het ontplooien of het leiden van Mandir activiteiten zonder toestemming van het bestuur. Hieronder vallen o.a. diensten, cursussen, rondleidingen, vertalingen, lessen, vergaderingen, overleggen, puja’s, huwelijken, verjaardagsfeesten en alle overige activiteiten die in de Mandir georganiseerd worden.

Van de algemene bezoeker  wordt verwacht dat hij of zij niet aan de geluids- en audio-visuele installaties komt zonder hiervoor nadrukkelijk toestemming te hebben gehad.( instrumenten, apparatuur, boxen, mengpanelen, camera, microfoons, tv’s etc ).

Het is de algemene bezoeker ook  niet toegestaan om  bijeenkomsten van besloten aard, zoals functioneel overleg van Sewaks, vrijwillige medewerkers, Priesterraad, Bestuur etc  bij te wonen, tenzij u hiervoor een schriftelijke uitnodiging van het bestuur heeft ontvangen.

  1. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij zich geheel volgens de regels en voorschriften van onze Hindoe Dharma geheel bescheiden,  onopvallend, rustig en respectvol  gedraagt tijdens verblijf in de Mandir.

2 . Geen enkele vorm van agressie zowel fysiek als verbaal, geweld of diefstal  wordt getolereerd in de Mandir.  Het verspreiden van negativiteit en het zaaien van haat vallen hier ook onder. Het bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten om aangifte te doen bij de politie.

3.Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen en/of verdovende middelen te gebruiken in het gebouw en / of op het terrein van de Mandir.

4.Roken, inclusief het roken van een e-sigaret, is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek buiten het Mandir gebouw.

5.Consumptie en bezit van niet- satvisch voedsel is niet toegestaan in het gebouw en op het terrein van de Mandir.  Satvisch houdt o.a. in dat het voedsel vegetarisch dient te zijn en bepaalde kruiden en specerijen zoals o.a. knoflook en ui niet mag bevatten.

6.Het dragen van schoeisel in de Shiv Mandir, Hanuman Mandir en op de 2e verdieping in de Mandir en Mandirkeuken is niet toegestaan uitgezonderd door minder valide personen. U kunt uw schoenen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken.

7.Het nuttigen van eten en drinken op de 2e verdieping in de Mandir-ruimte is niet toegestaan m.u.v. water en panchamrit.

8.De Mandir / het bestuur van de Mandir is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

9.Bij beschadigingen van Mandir eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten. Bij minderjarigen worden ouders / begeleiders aansprakelijk gesteld.

10.Persoonlijke spullen dienen niet in en om de Mandir achtergelaten te worden. Het bestuur kan de ongevraagde / ongewenste of zonder overleg achtergelaten spullen voor de Mandir gebruiken /verkopen/ verplaatsen/verwijderen of weggooien.

11.Het is verboden in of rond de Mandir goederen te verhandelen voor privé doeleinden.

12.Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden.

13.Het is niet toegestaan posters, flyers, advertenties en overig reclamemateriaal te plaatsen/verdelen zonder toestemming van het bestuur.

14.Huisdieren zijn niet toegestaan in de Mandir.

15.Zonder overleg met, melding aan en toestemming van het bestuur mag niet in naam van stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gehandeld worden.

  1. De algemene bezoeker is toegestaan  alleen die ruimten te betreden, die voor bezoekers bedoeld zijn. Expliciet vermelden wij dat het  niet toegestaan is zonder toestemming de volgende ruimten te betreden: de keuken, het magazijn, het kantoor, de kohbar-ruimte. De beide winkels zijn alleen tijdens de openingstijden  toegankelijk .
  2. De algemene bezoeker is niet toegestaan  zich voor te doen als vertegenwoordiger van het bestuur van de Shree Raam Mandir Wijchen, zowel in Nederland als daarbuiten. Als u elders door derden als zodanig wordt aangesproken, dient u terstond kenbaar te maken dat u geen vertegenwoordiger van de Shree Raam Mandir bent en de desbetreffende personen door verwijst naar het algemene kontakt adres van de Shree Raam Mandir.
  1. 18.Van alle bezoekers van de Shree Raam Mandir Wijchen wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels en voorwaarden en dienovereenkomstig handelen. De regels, zoals deze thans gelden, worden voor zover mogelijk  gepubliceerd op onze website.
  1. Het is de algemene bezoeker niet toegestaan om handelingen te plegen die tot doel hebben publiciteit en aandacht voor persoonlijke zaken van zichzelf of van derden.(zoals verspreiden reclame materiaal en andere vormen van publiciteit en commerciële activiteiten).
  2. Voor deelname aan Puja’s, cursussen of andere specifieke activiteiten dient de hiervoor vastgestelde procedure gevolgd te worden door de algemene bezoeker.
  3. Het is de algemene bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook zich in te laten en / of bezig te houden met uitvoerende werkzaamheden m.b.t. de dagelijkse gang van zaken in de Mandir. Er is een duidelijke taakverdeling onder het bestuur en de Sewaks voor al deze werkzaamheden. Op verzoek van sewaks of bestuursleden of na overleg mogen algemene bezoekers uiteraard altijd helpen.

Het bestuur van stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen heeft het recht de toegang tot het gebouw te ontzeggen aan diegenen die de huisregels van de Mandir niet naleven.

Overtreding van een of meerdere huisregels kan zonder aanziens des persoons door het bestuur aan de politie worden gemeld.

Het bestuur van de Mandir behoudt zich het recht voor deze huisregels te wijzigen.