Privacy- en Cookiebeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de website “Mandirwijchen.nl” (SITE). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen (hierna: “Mandir Wijchen”). De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mandir Wijchen.

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen, Stationslaan 18, 6602 BP Wijchen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 41057659;

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u via het contactformulier of mail contact opneemt met ons, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze SITE.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

– contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer;
– login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke klant-ID;
– persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, ook gegevens als IP-adres en klantnummer;
– afbeeldingen, foto’s en video’s;
– persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.

Wanneer u met onze SITE interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk “Cookies” van dit privacybeleid. Deze gegevens omvatten:

– Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
– Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens die uw internetbrowser en de versie ervan identificeren en web beacons en tags.

Van WIE verwerken wij persoonsgegevens en HOE krijgen wij deze?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met onze SITE, zoals klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze SITE bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met ons.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

WAAR worden uw gegevens verzameld/bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw account bij ons aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

RECHTEN van u met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

DELEN van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

– Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,

– Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Site of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).

– Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

– Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Kinderen

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en/of apparaat. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij onze SITE geen cookies ontvangt. Meer informatie over welke Cookies worden vastgelegd en het cookiebeleid vindt u hier.

Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@mandirwijchen.nl .

Wilt u liever per post contact opnemen, zie onderstaand onze adresgegevens.

Per post kunt u uw vragen stellen aan:
Mandirwijchen.
T.a.v. “Privacy”
Stationslaan 18
6602 BP Wijchen

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigingen Privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 23 mei 2018.